كوهنوردي بانوان با شعار سلامت زنان و هفته تربيت. بدني و ورزش كه روز پنجشنبه ٢٧مهر با همكاري شبكه بهداشت و درمان برگزار شد